apple macbook air

  1. K

    Khi sử dụng các bước của bạn để đặt lại macbook air, tôi có thể gán lại máy tính cho chủ sở hữu mới sau khi hoàn tất không?

    Các bước để thiết lập lại MacBook air có vẻ khá dễ dàng. Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng tôi có thể cấp lại máy tính cho một chủ sở hữu hoàn toàn mới khi quá trình hoàn tất.
Back
Top